محمد جمیری

چکیده

zanزن، جایگاه و موقعیت آن از جمله موضوعات مهم مورد بحث و گفتگو در دنیای مدرن بوده است. در جهان اسلام و در ایران نیز کسانی بوده اند که همپای اندیشمندان غربی به این مقوله توجه نشان داده اند. از جمله اندیشمندانی که پیرامون موقعیت زن در جهان مدرن و نسبت آن با جایگاه اصیل زن از نگاه مکتب اسلام توجه نشان داده و مطالب در خور شان و ماندگاری از خود ارائه نموده است، دکتر علی شریعتی است. شریعتی تلاش نموده است تا موقعیت زن را از آنچه در زمانه او چه در غرب و چه در شرق مطرح بوده است، به انتقاد کشیده و الگویی واال در این رابطه ارائه دهد. اینکه الگوی مورد عنایت شریعتی چه ویژگی هایی دارد و نسبت آن با سنت و مدرنیته و فعالیت اجتماعی زنان چگونه است و همچنین نسبت این الگو با اسلام چیست؟ نکاتی است که در کنکاش پیش رو مورد توجه قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: شریعتی، زن، مدرنیزاسیون، سنت، اسلام

* آنچه در این بخش درج می‌شود چکیده مقالات دریافتی سمپوزیوم چهلمین یادمان شریعتی است. مقالات در مسیر داوری توسط هیئت علمی سمپوزیوم است و گزیده‌ای از آن‌ها در کتاب مجموعه مقالات سمپوزیوم منتشر خواهد شد.