احسان تاجیک

چکیده:

utopiaدر آرمانشهرگرایی مدینه فاضله سوسیالیست ها و کمونیست‏ها و نظریات علی شریعتی علیرغم تفاوت ها و تضاد بسترهای ایدئولوژیک ، شباهت ها و اشتراکاتی نیز وجود دارد که این شباهت های چپ اندیشانه را می‏توان در رویکرد اندیشه چپ گرایانه شریعتی به اسلام و معارف تاریخی شیعه دانست ،که درآن مفاهیم انقلابی زیستن، پیکار و تکاپو جهت رسیدن به یک جامعه بی طبقه توحیدی با آموزه شیعی موعود گرایی وظهور حضرت مهدی (ع) و تشکیل حکومت واحد جهانی ترکیب و هماهنگ می‏شود که دراصل ایدئولوژی اندیشی چپ گرایانه شریعتی با آرمانشهر گرایی مذهبی وی استوار می‏یابد که درآن اتوپیای جامعه بی طبقه مارکسیستی در محور آموزه موعود گرایی عدالت جویانه شیعی خودرا باز نمایی می‏کند.

واژگان کلیدی: آرمانشهرگرایی ، سوسیالیسم ، مارکسیسم ، موعود گرایی شیعی

 

* آنچه در این بخش درج می‌شود چکیده مقالات دریافتی سمپوزیوم چهلمین یادمان شریعتی است. مقالات در مسیر داوری توسط هیئت علمی سمپوزیوم است و گزیده‌ای از آن‌ها در کتاب مجموعه مقالات سمپوزیوم منتشر خواهد شد.