RT Chimera - шаблон joomla Новости

 محمدابراهیم روغنیان

 bazarدر جامعه امروزی ایران برای نیاز به شریعتی و تلقی ما از نیاز اجتماعی به شریعتی، گذاری است از یک دوره باورهای اجتماعی که مردم با آن زندگی کرده اند؛ اندیشه شریعتی در ارمان اجتماعی کلان توصیه به واکنش های سریع در تحولات بروز اجتماعی است و نحوه برخورد در چگونگی بازخورد که فرد با سیر تحول اجتماعی دارد.

این جریان بدین گونه است که در گوناگونی برخوردهای فردی یک اجتماع کار روشن فکر را در جامعه قدری سخت می کند؛ که طرحی جامع در جامعه تسرّی داده شود تا قابلیت اجرایی خود را به دست آورد؛ و این به دست آوردن آرمان نهادینه شدن یک فرهنگ است از ریشه های یک باور اجتماعی که در درون آن ارتباط های جمعی آغاز می شود و این آغاز شدن مکتب دانشی یک فراگیری جمعی اجتماع است که از آموزه دینی گرفته تا آموزه های اجتماعی و ارتباطی و فطری و به یقین نحوه برخورد از روی مانیفست طراحی شده توسط گروهی از روشن فکران اجتماع به روال برخوردی نو از یک مدنیت جامع که بر اندیشه های ارزشی یک تلقی آرمان خواه از هر آن چه قرار است در روزمره اتفاق بیافتد و این افتادن از همه برخواستن ها سرچشمه می گیرد که در هر واکنش جهانی که اجتماع ایران را هم تحت الشعاع قرار می دهد امر اجتماعی این است به طبع یک اندیشه نو و آرمان گرا تقلیات نوع برخورد و نحوه برخورد برنامه ای جامع و از پیش تعیین شده ای باشد که دیدگاه های علمی و عملی در آن آمیخته با متد جامعه در حال توسعه، تعریفی نو فراهم شود تا با گمانه زنی پیشبرد جامعه را پیش بینی نکنند.

اجتماع و امر اجتماعی در تفکر دکتر شریعتی مبنای یک تاریخ، واکنش به نحوه عملکرد هاست که زمان مشخص می کند که چگونگی برداشت از یک اندیشه اجتماعی، فرجام های به جا یا نا به جا داشته، که از نمونه های آشکار آن از قبل و بعد انقلاب واضح و مبرهن است.

کلیدواژه: دکتر شریعتی – روشن فکر – آرمان خواهی – مبنای تفکر

* آنچه در این بخش درج می‌شود چکیده مقالات دریافتی سمپوزیوم چهلمین یادمان شریعتی است. مقالات در مسیر داوری توسط هیئت علمی سمپوزیوم است و گزیده‌ای از آن‌ها در کتاب مجموعه مقالات سمپوزیوم منتشر خواهد شد.