حسین سرفراز

shariati0101علی شریعتی بیتردید حکم همان نور سفید را دارد که از خلال منشور آثار/متن هایش به نورها/رنگهای متنوعی میشکند، اما بعلاوه میتوان گفت او به منشوری میماند که با تابیدن نور نظریه- خواه نظریه اجتماعی باشد، خواه سیاسی، مابعدالطبیعه باشد یا فلسفه طبیعی، انتقادی باشد یا پراگماتیک و غیره- به آن، خروجیاش چیزی جز شکست نور و پراکنش انرژی نیست. کاربست این تشبیه در اینجا از آن روست تا ماهیت چندبعدی و کیفیت تودرتوی متنها و معنیهای پدیدار شریعتی را در قیاس با سایر ابژه ها/موضوعات تجزیه و تحلیل علوم انسانی و اجتماعی نشاندار کنیم. این مقاله از منظر نشانهشناسی فرهنگی و با پیشفرض مواجهه با پدیدار شریعتی در حکم یک فرهنگ، سعی بر این دارد که با استفاده از خصوصیات این فرهنگ- ماهیت نشانه شناختی آن، ماهیت ارتباطی آن و بالاخص ارتباط -با -خود و ماهیت متنی آن، شرایط ظهور و بروز یک امکان فرهنگی پویا یا دینامیک را در میان امکانها و احتمالهای ممکن و پیشایندی رشد و تحول فرهنگ مورد تأمل قرار دهد. پرسش اصلی مقاله این است که اگر شریعتی در مقام یک کل یا شریعتیسم بخواهد تحول یافته، بازتولید شده و تبدیل به پدیداری همچون نوشریعتی شود، آنگاه به چه اقتضائات و لوازمی باید اندیشید؟ پاسخ این پرسش از منظر نشانهشناسی فرهنگی، توجه نه تنها به خلاقیت، بلکه به مکانیسم حافظهای فرهنگ است، مکانیسمی که از یک سو، خودِ فرهنگ است و از دیگر سو، ضامن هویت و دینامیسم فرهنگی است.

* آنچه در این بخش درج می‌شود چکیده مقالات دریافتی سمپوزیوم چهلمین یادمان شریعتی است. مقالات در مسیر داوری توسط هیئت علمی سمپوزیوم است و گزیده‌ای از آن‌ها در کتاب مجموعه مقالات سمپوزیوم منتشر خواهد شد.