اعلام زمان و مکان برگزاری سمپوزیوم «اکنون، ما و شریعتی»

14 و 15 تیر 1396

دانشگاه تربیت مدرس ـ سالن شهید چمران

اکنون، ما و شریعتی