سخنی درباره ممنوعیت مراسم شریعتی

محسن زال*

mZalرفتار مراجع مسئول در لغو بی هنگام سمپوزیوم شریعتی غیر مسئولانه وتحقیر آمیز است و به همین نسبت نیز وهن دانشگاه . بنا بر این بعد از پرسش هایی از این دست که چرا لحظه آخر بایست مراسم لغو شود و چرا حتی دانشگاهی که زیر نظارت دولتی است که ادعاهایی کلان دارد هم این گونه تن به لجن مال کردن قانون وحیثیت دانشگاه میسپارند ، پرسش پسینی مطرح است که چرا شریعتی هنوز حساسیت بر انگیز است؟

درسنتی که شریعتی نقطه عطفی در آن است طیفی به چشم میخورد که یک سرش همسایه روحانیت است و سر دیگرش به نفی روحانیت میرسد.حکومت شاید طیفی که با روحانیت مماشات میکند را تحمل کند ولی حتی میانه طیف را نیز تحمل نمیکند، خوانش حکومتی از شریعتی ناموفق بوده است بنا بر این خوانشی از شریعتی که او را در تقابل با گفتمان غالب و همین طور متصدیان آن قرار میدهد هنوز جان دارد و نفس میکشد از این روست که به راحتی تحمل نیز نمی شود.
شریعتی به همان دلیلی تحمل نمیشود که عرفا منکوب می گردند.گفتمان غالب رقیب را تحمل نمیکند.بنا بر این این ترس انگیزی را باید به فال نیک نیز گرفت،این که شریعتی هنوز جان دارد وروح انتقاد وطغیان در پیامش نمرده است.شاید بردن شریعتی به دانشگاه خطا باشد،دانشگاهی که جنبش دانشجویی راتحمل نمیکند شریعتی را نیز تحمل نخواهد کرد. شریعتی از درب دانشگاه داخل نمیرود مگر این که به اندازه دالان کوتاه آن شده باشد و جنازه تفکری پرخاشگر و سر کش از درب دیگردانشگاه بیرون برده شده باشد.اگر گفته شود شریعتی منتقد لیبرالیسم بود و با بنیاد گرایی اقتصادلیبرال مخالف بود دانشگاه لبخند میزند، فراتر از این خط قرمز دانشگاه است رفتن شریعتی به دانشگاه دو پیام دارد یا شریعتی در سوء تفاهم ها مدفون شده و قدرت آن را از خود کرده. و یا دانشگاه تغییری اساسی کرده است .معلم نهضت از نظام اجازه نمیگیرد.

* انسان شناس و پژوهشگر