RT Chimera - шаблон joomla Новости

میلاد لطفی ـ خبر تکراری بود، "نه!"
حسینیه ارشاد، نه! تربیت مدرس، نه! دکتر شریعتی؟! نه!
اما این نه بیشتر از آن که "نه" آنها باشد، نتیجه "نه بزرگ" معلم ماست!
نه به زور! نه به زر! و قطعاً و با صدایی بلند، نه به تزویر! مرگ بر تزویر ...
اما آیا معلم نمی دانست این "نه" چه قدر هزینه دارد؟!

خوب گوش کنید ... می شنوید. معلم می گوید:"علی با "نه" گفتن می خواد بگه ... هرکس در راه من گام گذارد، با وجود هرگونه مصلحتی که احساس می کند، در برابر آنچه باطل است باید بگوید نه! و برای این اصل می ارزه که خودش و همه فرزندانش قربانی بشن تا این اصل در همه زمان ها و همه اندیشمندان پا برجا بشه که به خاطر مصلحت حقیقتی را پایمال نکنند ... تشیع با همین "نه" در تاریخ شروع میشه چنانچه اسلام با اون "لا" در تاریخ شروع شد."